Arrival of participants

 

Prihod udeležencev
LOCATION: Tovarna Podjemov, Maksimilijana Držečnika 6, Maribor

 

LOKACIJA: Tovarna Podjemov,
Ulica Maksimilijana Držečnika 6, Maribor                                   

 

 

 

Registration of Participants

8:30 - 8:50

Registracija udeležencev

Welcome word prof. dr. Danijel Rebolj, rector of the University of Maribor and prof. dr. Karin Stana Kleinschek, vice-rector for research and development at the University of Maribor

8:50 – 9:00

Uvodni pozdrav prof. dr. Danijel Rebolj, rektor Univerze v Mariboru in prof. dr. Karin Stana Kleinschek, prorektorica za znanstveno-raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru

Panel 1: Entrepreneurship and Intellectual Property

 

Sklop 1: Podjetništvo in intelektualna lastnina

Process of identifying and pursuing business opportunities
prof. dr. Miroslav Rebernik, University of Maribor, Faculty of Business and Economics

9:00 – 11:00

Proces identifikacije in realizacije podjetniških priložnosti
prof. dr. Miroslav Rebernik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Coffee break

11:00 – 11:15

Odmor za kavo

Elements of a good entrepreneurial idea
Matej Rus, MSc, University of Maribor, Faculty of Business and Economics

11:15 – 13:15 

Sestavine dobre poslovne ideje 
mag. Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

            Break for lunch

13:15 – 14:30

Odmor za kosilo

Characteristics of a good business plan
Jurij Verhovnik, MSc, IRP, Institute for entrepreneurship research

14:30 – 16:30 

Značilnosti kakovostnega poslovnega načrta mag. Jurij Verhovnik, IRP, Inštitut za raziskovanje podjetništva

Coffee break

16:30 – 16:45

Odmor za kavo

            Intellectual property and competitive advantages  
Boštjan Figueroa, MBA, Slovenian Intellectual Property Office

16:45 – 17:30

Intelektualna lastnina in konkurenčne prednosti
Boštjan Figueroa, MBA, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

The use of patent information in developing new ideas dr. Irena Hreljac, Slovenian Intellectual Property Office

17:30 – 18:15

Uporaba patentnih informacij pri razvoju novih idej dr. Irena Hreljac, Urad Republike Slovenije za inteletualno lastnino

Technology and knowledge transfer from research organization into industry  
dr. Anton Habjanič, TehnoCenter of the University of Maribor Ltd.

18:15 – 18:45 

Prenos znanja in tehnologij iz raziskovalnih organizacij v gospodarstvo
doc. dr. Anton Habjanič, TehnoCenter Univerze v   Mariboru d.o.o.                 

Discussion and networking

19:00

Razprava in mreženjeLOCATION: Main building of the University of Maribor, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Room of Fran Miklošič

 

LOKACIJA: Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, 
Dvorana Frana Miklošiča

 

 

 

Panel 2: System Thinking / Complex Systems

 

Sklop 2: Sistemsko mišljenje / kompleksni sistemi 

General Introduction of the scope System Thinking / Complex Systems 
prof. dr. Marko Marhl, University of Maribor, Faculty of Education and Faculty of Natural Sciences and Mathematics

8:45 - 9:00

Predstavitev sklopa Sistemsko mišljenje/ kompleksni sistemi prof. dr. Marko Marhl, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Introduction to Systems Science with Applications (lecture) prof. dr. Josip Stepanić, University of Zagreb, Croatia

9:00 - 10:30

Predstavitev sistemske znanosti z aplikacijami (predavanje) prof. dr. Josip Stepanić, Univerza v Zagrebu, Hrvaška

Coffee break

10:30-10:45

Odmor za kavo

Introduction to Systems Science with Applications (workshop) prof. dr. Josip Stepanić, University of Zagreb, Croatia

10:45-12:15

Predstavitev sistemske znanosti z aplikacijami (delavnica) prof. dr. Josip Stepanić, Univerza v Zagrebu, Hrvaška

Break for lunch

12:15-13:45

Odmor za kosilo

Cities as Living Organisms? On Structural Analogies between Urban and Biological Systems dr. Cyril Riha, Center for Theoretical Study, Prague, Czech Republic

13:45-15:15

Mesta kot živi organizmi? O strukturnih analogijah med urbanimi in biološkimi sistemi  dr. Cyril Riha, Center za teoretične študije, Praga, Češka

Coffee break

15:15-15:30

Odmor za kavo

Cities from the Sky. The Satellite Images Perspective on Urban Systems dr. Cyril Riha, Center for Theoretical Study, Prague, Czech Republic

15:30-17:00

Mesta z neba - pogled na urbane sisteme iz perspektive satelitskih slik dr. Cyril Riha, Center za teoretičen študij, Praga, Češka.

The Blue Ocean Strategy – A Systematic Approach to Create Uncontested Markets (lecture)  dr. Andreas Kornherr, Mondi Uncoated Fine Paper, Vienna, Austria 

17:15-18:45

Strategija modrega oceana: sistematičen pristop k ustvarjanju tržnega prostora brez konkurence (predavanje) dr. Andreas Kornherr, Mondi Uncoated Fine Paper, Dunaj, Avstrija


LOCATION: Main building of the University of Maribor, Slomškovtrg 15, 2000 Maribor, Room of Boris Podrecca

 

LOKACIJA: Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, 
Dvorana Borisa Podrecce

 

 

 

Panel 2: System Thinking / Complex Systems (continuing)

 

Sklop 2: Sistemsko mišljenje /kompleksni sistemi  (nadaljevanje)

The Blue Ocean Strategy – Workshop I: Identification of possible Blue Oceans and creation of Strategy Canvas
dr. Andreas Kornherr, Mondi Uncoated Fine Paper, Vienna, Austria 

9:00-11:00

Strategija modrega oceana - delavnica 1: Identifikacija možnih modrih oceanov in ustvarjanje strateškega grafikona
dr. Andreas Kornherr, Mondi Uncoated Fine Paper, Dunaj, Avstrija

Coffee break 

11:00-11:15

Odmor za kavo 

The Blue Ocean Strategy – Workshop II: Working out of concepts and short presentations
dr. Andreas Kornherr, Mondi Uncoated Fine Paper, Vienna, Austria 

11:15-13:15

Strategija modrega oceana - delavnica 2: Izdelava konceptov in kratkih predstavitev
dr. Andreas Kornherr, Mondi Uncoated Fine Paper, Dunaj, Avstrija

Break for lunch

13:15-14:30

Odmor za kosilo        

 


Panel 3: Design engineering

 

Sklop 3: Inženirsko oblikovanje

LOCATION:  Secondary technical school Maribor, Smetanova 18, 2000 Maribor, hall SSŠ-18

 

LOKACIJA: Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17,  2000 Maribor, dvorana SSŠ-18

Design thinking (workshop) prof. Vojmir Pogačar, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering

14:30-16:30

Koncipiranje zamisli (delavnica) prof. Vojmir Pogačar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

            Coffee Break

16:30-16:45

Odmor za kavo

Networking inside design process  

dr.  Andrej Skrbinek, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering

16:45-18:45

Mreženje znotraj konceptualizacije

doc. dr. Andrej Skrbinek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvoLOCATION:  Secondary technical school Maribor, Smetanova 18, 2000 Maribor

 

LOKACIJA: Srednja strojna šola Maribor, Smetanova 18, 2000 Maribor

 

 

 

Panel 3: Design engineering (continuing)

 

Sklop 3: Inženirsko oblikovanje (nadaljevanje)

Ergonomic aspects and technical support with the creation of the rapid prototypes (workshop - part 1) dr. Jasmin Kaljun, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering

8:00 – 11:00

Ergonomski aspekti in tehnična podpora pri izvedbi hitrih prototipov
(delavnica - 1. del) 
dr. Jasmin Kaljun, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Coffee break

11:00 – 11:15

Odmor za kavo

Creation of the rapid prototypes (workshop - part 2) Andrej Cupar, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering

11:15 – 14:15

Izvedba hitrih prototipov
(delavnica  - 2. del) 
Andrej Cupar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Break for lunch

14:15 – 15:30

Odmor za kosilo

Open innovation - from basic research to an innovative product
prof. dr. Volker Ribitsch, University of Graz, Institute of Chemistry, Austria 

15:30 – 17:30

Odprta inovacija – od temeljne raziskave do inovacijskega izdelka prof. dr. Volker Ribitsch, Univerza v Gradcu, Inštitut za kemijo, Avstrija
LOCATION:  Secondary technical school Maribor, Smetanova 18, 2000 Maribor

 

LOKACIJA: Srednja strojna šola Maribor, Smetanova 18, 2000 Maribor

 

 

 

Panel 3: Design engineering (continuing)

 

Sklop 3: Inženirsko oblikovanje – nadaljevanje

From sketch to airplane - complexity of design process  dr. Gregor Veble, Pipistrel Ltd., Slovenia

9:00 – 10:30 

Od skice do letala - kompleksnost snovalnega procesa doc. dr. Gregor Veble, Pipistrel d.o.o.   

Coffee break

10:30 – 10:45

Odmor za kavo

Ergonomic evaluation and technical support with correction of the rapid prototypes (part I)
dr. Jasmin Kaljun, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering

10:45 – 14:15

Ergonomska evaluacija in tehnična podpora pri korekciji hitrih prototipov 
(I. del)
 dr. Jasmin Kaljun, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Break for lunch

14:15 – 15:30

Odmor za kosilo

Analysis of methods of implementation, ergonomic aspects, technical support for creating the rapid prototypes (part II) Andrej Cupar, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering

15:30 – 18:30 

Analiza izvedbenih metod, ergonomski aspekti, tehnična podpora pri izvedbi hitrih prototipov (II. del) Andrej Cupar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

 

LOCATION: Tovarna Podjemov, Maksimilijana Držečnika 6, Maribor

 

LOKACIJA: Tovarna Podjemov,
Ulica Maksimilijana Držečnika 6, Maribor                                   

 

 

 

Panel 1 - Entrepreneurship and Intellectual Property – continuation and conclusions 

 

Sklop 1: Podjetništvo in intelektualna lastnina – nadaljevanje in zaključek

Financial issues in new venture creation and financial plan preparation using special Venture Factory software (workshop - part I) Matej Rus, MSc, University of Maribor, Faculty of Business and Economics 

9:00 – 11:00

Financiranje  izgradnje novih podjetij in priprava finančnega načrta s pomočjo aplikacije Tovarne podjemov (delavnica - I. del) mag. Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Coffee break

11:00 – 11:15

Odmor za kavo

Financial issues in new venture creation and financial plan preparation using special Venture Factory software (workshop - part II) Matej Rus, MSc, University of Maribor, Faculty of Business and Economics

11:15 – 13:15

Financiranje  izgradnje novih podjetij in priprava finančnega načrta s pomočjo aplikacije Tovarne podjemov (delavnica - II. del) mag. Matej Rus, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Break for lunch

13:15 – 14:30

Odmor za kosilo

How to Pitch an Idea Jurij Verhovnik, MSc, IRP, Institute for entrepreneurship research

14:30 – 16:30

Kako učinkovito predstaviti poslovno idejo? mag. Jurij Verhovnik, IRP, Inštitut za raziskovanje podjetništva

Coffee break

16:30 – 16:45

Odmor za kavo

From idea to success dr. Andrej Duh, 4G NEURON Ltd.

16:45 – 18:45

Od ideje do uspega dr. Andrej Duh, 4G NEURON d. o. o.

 

 

 

LOCATION: Main building of the University of Maribor, Slomškovtrg 15, 2000 Maribor

 

LOKACIJA: Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

Closing ceremony with diploma awarding

19:15 

Zaključek in podelitev potrdil o udeležbi